Skúsenosti a prax v oblasti procesného riadenia som získala na projektoch, seminároch, marketingových akciách, pri auditoch SMK a publikovaním článkov v odborných časopisoch.

Projekty

V priebehu praxe som riešila tieto typy projektov: Príprava firmy na certifikáciu (ISO) Tvorba stratégie a BSC (BSC), Procesné riadenie (Procesy), Zlepšovanie procesov (Zmeny) a Procesná implementácia IS (IS).

Osobitným typom projektu sú interné projekty: Toyota Production System (TPS), publikované na BPM blogu, alebo mojom pracovnom blogu.

Partner Rok Firma Projekt Typ projektu
MK 2018  Siemens s.r.o. Bratislava
Tvorba dokumentácie riadenia
Procesy
MK 2017 Siemens s.r.o. Bratislava
ISO 9001:2015 Zodpovednosť manažmentu
Príprava workshopov
MK 2017 Siemens s.r.o. Bratislava
Audit SMK podľa normy ISO 9001:2015
Audit
MK 2015 Siemens s.r.o. Bratislava
Modelovanie procesov Delegation
Procesy
MK 2014 Siemens s.r.o. Bratislava
Modelovanie procesov
Procesy
MK 2014 Internet
SMK.web
SMK.pdf
Systém manažérstva kvality
MK 2013 Internet
Manažment GH.web
Manažment.web
Manažment.pdf
Manažment
MK 2013 Internet
Procesná organizácia MH.web
Procesná organizácia MH.pdf
Procesy, organizácia
MK 2013 Siemens s.r.o. Bratislava
Modelovanie procesov
Procesy
MK 2013 Internet
Baťov systém riadenia
Procesy
MK 2013 Internet
Znalostný portál BPM
Znalosti BPM
MK 2013 Internet
Slobodná organizácia.web
Sloboda, organizácia
MK 2012 Internet
Procesná organizácia MK.web
Procesná organizácia MK.pdf
Procesy, organizácia
MK 2011 Siemens s.r.o. Bratislava
Modelovanie proceasov EMS
Procesy
MK 2011, 2010 SPP, a.s. Bratislava
Meranie výkonnosti procesov - workshopy
Procesy
MK 2010 Siemens s.r.o. Bratislava
Procesná architektúra
Procesy
MK 2010 Verejné obstarávanie, s.r.o. Bratislava
Procesné poradenstvo
Procesy
MK 2010 Schneck, s.r.o. Bratislava
Procesné poradenstvo
Procesy
MK 2010 Internet
Mladý manažér - Time management
Time management
Manažér a čas
Princípy time managementu
Celistvý človek
Pohoda
Stres
Rast
Návyky
Proaktivita
Pozitívne myslenie
Vedenie
Spokojnosť a rovnováha
Priority
Inšpirácie 1
Riadenie
Týždeň
Deň
Dôležité a naliehavé
Firma
Inšpirácie 2
Inšpirácie 3
Time management
MK 2010 Internet
Mladý manažér - Pravidlá sebariadenia manažéra
Pravidlá sebariadenia manažéra
Manažment
Plánovanie
Organizovanie
Rozhodovanie
Delegovanie
Kontrola
Manažérske kompetencie
Spätná väzba
Porada
Prezentácia
Pravidlá komunikácie
Aktívne počúvanie
Otázky
Spätná väzba
Kritika
Konflikty
Manažment
MK 2010 Internet
Mladý manažér - Pravidlá vedenia zamestnancov
Pravidlá vedenia zamestnancov
Vedenie
Tímová práca
Tímové roly
Riadenie výkonnosti
Hodnotenie zamestnancov
Motivácia
Čo je koučovanie
Dobrý výkon
Sústredenie, STOP
Kouč
Kto, koho koučuje
Metodiky koučovania
Práca
Predmet koučovania
Princípy koučovania
Komunikácia
Postup koučovania
Akčný plán
Kreslenie, skúsenosti, znalosti
Meranie zlepšenia
Riadenie znalostí
Zamestnanci
MK 2010 Internet
Mladý manažér - Pravidlá riadenia procesov
Pravidlá riadenie procesov
Stratégia
Balanced ScoreCard
Výkonnosť organizácie
Zákazníci
Produkty
Predaj
Vyjednávanie
Inovácie
Inovácie manažmentu
Budúcnosť manažmentu
Koncepcie kvality
Požiadavky normy na procesy
8 zásad SMK
Procesné riadenie - základné pojmy
Procesné riadenie - základné princípy
Procesné riadenie - procesná architektúra
Procesné riadenie - metódy
Slovník pojmov
Výkonnosť procesov
Analýza procesov
Zlepšovanie procesov
Myšlienková mapa
Brainstorming
5 krát prečo
Ishikawa diagram
Teória obmedzení
Lean
Six Sigma, Lean Six Siagma
Simulácia procesov
Druhy zmien v procesne riadenej organizácii
Roly riadenia zmien
Riadenie zmien
Riadenie projektov
Procesy
MK 2010 Eurofinancie Group, s.r.o. Dunajská Lužná
Ukončenie projektu
Tvorba myšlienkovej mapy
Procesné riadenie - pracovné stretnutie Tri studničky
Procesné riadenie - vzdelávanie
Procesy
MK 2009 Internet
Ako riadiť firmu v 21.storočí?
Koniec managementu
Najvyššia výhoda
Program inovácií managementu
Vytváranie spoločného účelu
Budovanie demokracie inovácií
Usilovanie o evolučnú výhodu
Zbavovanie sa pút minulosti
Osvojovanie si nových zásad
Poučenie z periférie
Premena v inovátora managementu
Utváranie managementu 2.0
Záverečné zhrnutie
Budúcnosť manažmentu
MK 2008 BPM blog
Seriál TPS - príručka
Procesy, TPS
MK 2008 PAKKO holding, Ukrajina
Koučovanie v oblasti procesného riadenia
Komunikácia procesného modelu
Výkonnosť organizácie
Procesy
MK 2007
2008
KOVOTVAR, v.d. Kúty
Tvorba procesnej mapy
Stratégia organizácie
Systém manažérstva kvality
Marketing
Predaj
Realizácia nových produktov
Technická príprava výroby
Dodávanie
Výroba
Nakupovanie a správa majetku
Riadenie financií
Ekonomika
Informatika
Organizácia
Riadenie ľudských zdrojov
Kompetencie VM
Kompetencie SM
Meranie úrovne kompetencií VM
Meranie úrovne kompetencií SM
Meranie úrovne kompetencií SM
Meranie úrovne kompetencií SM
Zmeny
Centire 2007 Ekonomická univerzita, Bratislava
Procesný a organizačný audit Procesy
Centire 2007 Sekcia riadenia ESF MPSVaR, Bratislava
WS simulácia procesov
Kapacitné plánovanie Sekcie riadenia ESF MPSVaR Zmeny
IDS 2006 IDS Slovakia, s.r.o. Bratislava Príprava spoločnosti na certifikáciu podľa normy STN EN ISO 9001:2000 ISO
IDS 2006 SPP, a.s. Bratislava STABILO - Optimalizácia kritických procesov po implementácii IS-U Zmeny
IDS 2005 SPP, a.s. Bratislava Procesná podpora implementácie IS-U IS
IDS 2005 SEPS, a.s. Bratislava Audit systému manažérstva kvality podľa noriem STN EN ISO 9001:2000, STN EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:1999 ISO
IDS 2005 ČSOBL, a.s. Bratislava Modelovanie stratégie a implementácia metodiky BSC BSC
MK 2005
2004
Informačné centrum podnikateľov, s.r.o. Žilina Zavádzanie procesného riadenia - Systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2000 ISO
IDS 2004 Považské cementárne Ladce, a.s. Riešenie nápravných a preventívnych opatrení z certifikačného auditu ISO
IDS 2004 B.O.F.Leasing, Bratislava Implementácia procesného riadenia Procesy
IDS 2004 VÚSAPL, a.s. Nitra Procesné poradenstvo pri výbere IS IS
IDS 2004 Chemosvit, a.s. Svit Transformácia Systému manažérstva kvality ISO
IDS 2004 Chemosvit, a.s. Svit Meranie výkonnosti procesov metódou Balanced ScoreCard BSC
IDS 2003 Chemosvit, a.s. Svit Modelovanie a optimalizácia procesov - metódou simulácie procesov Zmeny
IDS 2003 Magistrát mesta Košice Modelovanie procesov a optimalizácia organizačnej štruktúry Zmeny
IDS 2003 Úrad pre štátnu službu, Bratislava Modelovanie a optimalizácia procesov a organizačnej štruktúry - metódou simulácie procesov Zmeny
MK 2003 Neografia, a.s. Martin Transformácia Systému manažérstva kvality
Meranie výkonnosti procesov
ISO
MK 2002 Neografia, s.s. Martin Modelovanie podnikových procesov Procesy
IDS 2002 Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava Implementácia reštrukturalizačných zmien Procesy
IDS 2002 ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom Procesné poradenstvo pri výbere IS IS
IDS 2002 Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava Modelovanie procesov pomocou SW nástroja ARIS QM Scout Procesy
IDS 2002 Slovakofarma, a.s. Hlohovec Dokumentácia procesov spoločnosti Procesy
SWH 2001 Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava Vybudovanie systému riadenia kvality IS v Slovenskej sporiteľni, a.s. ISO
SWH 2000 SWH, s.r.o. Bratislava Modelovanie podnikových procesov Procesy
SWH 1999 SZSD, Bratislava Systémová integrácia v Slovenskom zväze spotrebných družstiev Jednota IS
SWH 1998 Slovenské telekomunikácie, a.s. Bratislava Metodická a organizačná príprava BPR Procesy
SP 1996
1993
Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava Analýza podnikového - dátového a procesného modelu IS

Hore