Hodnoty

Poskytovanie konzultačných služieb je práca založená na spolupráci ľudí, ktorá tvorí základ obojstranného úspechu. Medzi hlavné charakteristiky takejto spolupráce patria :

Vzájomná dôvera
Vás v moje odborné know how, moje skúsenosti a poctivý zámer pomôcť Vám a zároveň moja dôvera vo Váš záujem o spoluprácu, prekonávanie prekážok, zabezpečenie kvalifikovaných ľudí na Vašej strane, zabezpečenie ich súčinnosti, vytvorenie priestoru pre spoluprácu a dodržiavanie platobných podmienok.

Tímová práca
Spoločné workshopy, spoločné definovanie problémov a hľadanie riešení. Dobrá tímová práca, udržiavanie konfliktov na minime s väčším počtom zúčastnených (do 100) je na projektoch to najdôležitejšie. Vytvára to predpoklady pre zvládnutie náročných cieľov, vzájomné porozumenie a tvorivú atmosféru v ktorej dávam priestor kreatívnemu mysleniu.

Dobrá obojstranná komunikácia
Aktívne počúvanie Vašich potrieb a prianí, vzájomná výmena skúseností, znalostí, pravdivé informovanie, poskytovanie presných a včasných informácií, dodržiavanie dohodnutých pravidiel komunikácie.

Vzájomná motivácia pre dosiahnutie spoločných cieľov
Som spokojná vtedy, ked ste spokojní Vy, mám potešenie z práce a spoločných výsledkov.

Partnerské vzťahy
Vzájomná úcta, pomoc a odmena nad rámec zmluvných vzťahov.

K mojim osobným vlastnostiam patria :

Slušnosť
Dodržiavanie dohodnutých pravidiel, termínov, plnenie Vašich požiadaviek, dodržiavanie legislatívy, hovorenie pravdy, otvorené priznanie chyby, pokora, dodržiavanie ochrany Vašich informácií.

Vzdelanie
Učenie sa od lepších, učenie sa na každom novom projekte, sledovanie nových podnetov, kurzov, kníh, získavanie nového know how - otvorenosť pre nové veci.

Pracovitosť
Kvalita je daná tvrdou prácou, kedy Vám dávam nielen svoju hlavu (vedomosti), ale aj srdce (nadšenie a energiu) a ruky (množstvo práce, práca nadčas).

Zodpovednosť
Za správnosť výsledkov pre Vás, za spokojnosť Vašich zamestnancov, za obhajobu výsledkov práce pred certifikačnou spoločnosťou, za splnenie prianí Vašich zákazníkov na kvalitu Vašich výstupov, za seba ako konzultanta, za môj dobrý imidž a nesklamanie Vašich očakávaní.

Tolerancia
Prijímanie konsenzu, objektivita, rozhodovania na základe faktov, vypočutie všetkých zainteresovaných, trpezlivosť so slabšími.

Hore