Mapa väzieb Plán projektu (Information carrier)

25 Projektové riadenie-formuláre_eEPC (EPC)
- is output medium for Plánovanie (Function)

Kick off projektu_eEPC2 (EPC)
- is output medium for Odsúhlasenie projektu zúčastnenými (Function)
- provides input for Predstavenie plánu projektu (Function)

Kick out projektu_eEPC2 (EPC)
- provides input for Obchodná bilancia projektu (Function)

Komunikácia_eEPC2 (EPC)
- provides input for Vypracovanie zoznamu a kontaktných adries na zamestnancov (Function)

Kontrola_eEPC2 (EPC)
- provides input for Vizualizácia priebehu projektu (Function)
- provides input for Monitorovanie projektu (Function)

Organizovanie_eEPC2 (EPC)
- is output medium for Definovanie požiadaviek na kvalifikáciu (Function)
- is output medium for Definovanie zodpovedností a právomoci (Function)
- is output medium for Výber a menovanie zodpovedných zamestnancov (Function)
- is output medium for Výber rolí na projekt (Function)
- is output medium for Definovanie organizačnej štruktúry projektu (Function)

Plánovanie_eEPC2 (EPC)
- is output medium for Priradenie miesta k úlohám (Function)
- is output medium for Priradenie termínu k úlohám (Function)
- is output medium for Definovanie kritických faktorov úspechu (Function)
- is output medium for Definovanie kontrolných bodov projektu (Function)
- is output medium for Identifikácia úloh projektu (Function)
- is output medium for Definovanie akceptačných kritérií ukončenia projektu (Function)
- is output medium for Definovanie cieľov projektu (Function)
- is output medium for Definovanie ukazovateľov výkonnosti tímu (Function)
- is output medium for Priradenie sadzby k úlohám (Function)
- is output medium for Definovanie výstupov (Function)
- is output medium for Definovanie nákladov a prínosov (Function)
- is output medium for Vytvorenie časového harmonogramu (Function)
- is output medium for Priradenie kapacít k činnostiam (Function)

Riadenie rizík_eEPC2 (EPC)
- is output medium for Schválenie projektu vedením spoločnosti (Function)
- provides input for Identifikácia rizík (Function)

Spracovanie skúseností z projektu_eEPC2 (EPC)
- provides input for Vyhodnotenie obchodnej stránky projektu (Function)

Spracovanie záverečnej správy_eEPC2 (EPC)
- provides input for Vyhodnotenie splnenia cieľov (Function)

Vedenie tímu_eEPC2 (EPC)
- is output medium for Definovanie štandardov tímu (Function)
- is output medium for Zostavenie tímu (Function)
- is output medium for Výber tímových rolí (Function)
- provides input for Menovanie vedúceho tímu (Function)